Polen, Wytok “Norton Mink Fram”

The familly Hooglugt has a mink farm called “Norton Mink Farm” in the village Wytok.